LIPIDI HEMIJA PDF

0 Comments

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Mot Kagazilkree
Country: Jamaica
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 3 August 2018
Pages: 441
PDF File Size: 2.16 Mb
ePub File Size: 16.22 Mb
ISBN: 887-3-80503-714-7
Downloads: 51615
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mulabar

Poluketalni oblici ketoze se takoe javljaju u obliku petoprstena lipdi OH grupom na petom C atomu i estoprstena sa OH grupom na estom C-atomu. Hidroksi radikali su jedan od najmonijih inicijatora lipidne peroksidacije. Temperatura ubrzava ovu reakciju kvarenja masti. Plodovi moraRuzmarin, alfija, timijanOsbeckia chinesis L.

Mnogi faktori utiu na stepen Maillardovog tamnjenja u hrani. Osnovne klase prirodnih antioksidanata su: Od eera je najee prisutna D-galaktoza, pa se takvi cerebrozidi zovu galaktocerebrozidi: Sinteza glutamat amino kiselinskih grupa. Izpumpavanjem protona nastaje na membrani mitohondrija elektrokemijski gradijentzbog razlike u koncetraciji protona. Annu Rev Neurosci Nazivi potiu od naziva odgovarajuih heterociklinih jedinjenja.

Recent Comments

Ti koenzimi se stoga stalno formiraju, konzumiraju i zatim recikliraju. Gelovi agara su stabilni i na visokim temperaturama. Ova stranica je zadnji put izmijenjena Optike osobine indeks prelamanja svetlosti, optika ilpidi, apsorpcija svetlosti ; Amino grupe se aciluju u reakciji sa anhidridima karboksilnih kiselina.

Prvi konstituent agaroza je neutralni polisaharid koji se sastoji iz b-D-galaktopiranozil i 3,6-anhidro-a-L-galaktopiranozil ostataka vezanih i vezama u ekvivalentnom odnosu. U prirodi se nalazi u Lobliku.

Na svakom asimetrinim C-atomu potrebno je odrediti konfiguraciju D- ili L-; Kao polazno jedinjenje koristi se glicerinaldehid. Test tokom kursa 40 22 Documents. Hidrokoloidi dobijeni iz ovih algi su heteropoliuronidi koji se sastoje iz ostataka a-D-manuronske kiseline i a-L-guluronske kiseline vezanih b- vezama. Sorbinska kiselina 2,4-heksadienska kiselina Slabo rastvorna u vodi, dok su Na i Lipkdi rastvorne; Inhibira rast kvasaca i plesni u vinu, sokovima, suenom vou, siru, lipidl i ribi; Sorbati su izuzetno aktivni pri niem pH u prelivima za salatu, proizvodima od paradajza; Vee koncentracije izazivaju neprijatan ukus.

Related Posts  EPOX EP-4PLAI PDF

Trei polisaharid je galaktan esterifikovan sumpornom kiselinom koji sadri neto 3,6-anhidro-L-galaktopiranozil ostataka i pirogroane kiseline.

Interesterifikovana mast – Wikipedia

Reakcija alkoholize estara, reakcija transesterifikacije: Glukozilamin dalje podlee itavom nizu intramolekulskih premetanja i izomerizaciji poznatoj pod nazivom Amadorijevo premetanje. Alginske kiseline su linearni polimeri i predstavljaju smee poliuronida iji je sastav razliit u sadraju navedenih uronskih kiselina.

Palmino ulje je neuporedivo najbogatije vitaminom E, u odnosu na navedena ulja. BOJA Boja je, zajedno sa aromom, veoma vana osobina prehrambenih proizvoda, i veoma utie na njihovu konzumnu prihvatljivost; Boja prehrambenog proizvoda moe da ukae i na promene u kvalitetu hrane tamno braon boja ukazuje da meso nije svee ; Hrana ima boju zahvaljujui svojoj sposobnosti da reflektuje razliitu koliinu energije na talasnim duinama sposobnim da stimuliu retinu u oku.

Voe i povre Lipjdi, suncokret Mekinje, ljuska pirina Soja, crveni pasulj, ljuska lioidi, seme lotusa Susam Jeam, aj Eukaliptus, Prunus Eukaliptus argarepa, perun, groePrimer9. Sloeni lipidi fosfolipidi, glikolipidi, aminolipidi, sulfolipidi 3. Singletni kiseonik reaguje sa nezasienim vezama masnih kiselina formirajui hidroperokside.

Hemija hrane

Kolageni vezivno tkivo, kosti, zubi, koa, kapilari. Anabolizam je proces stvaranja kompleksnih jedinjenja od jednostavnih organskih molekula:.

Agar ima vrlo iroku primenu u prehrambenoj industriji. FENOLI Fenolne kiseline i lignin termikom degradacijom ili u prisustvu mikroorganizama formiraju fenolna jedinjenja; Dimljenjem mesa fenoli penetriraju u tkiva mesa ili ribe; Puter sadri fenol, krezol, i gvajakol; Veliki broj aroma supstanci formiraju se tokom normalnog metabolizma ivotinja, biljaka i mikroorganizama; Enzimi potpomau nastajanje ovih aroma.

Related Posts  EL CABALLERO DE RAUZAN PDF

Naena je u plodovima palme i urme. Cell and Molecular Biology of Catalytic Proteins. Ovaj linearni niz gradi dvostruki heliks i odgovoran je za formiranje gela. Antibiotici Jedinjenja koja proizvode razni mikroorganizmi, a koji spreavaju rast drugih mikroorganizama; Postoje ciklini, aliciklini, aromatini i heterociklini antibiotici i oni koji su derivati polipeptida; Penicilini, tetraciklini, hloromicetin, streptomicin. Glicerofosfolipidi su jedinjenja nastala esterifikacijom polivalentnog alkohola glicerola sa masnim kiselinama i fosfornom kiselinom.

Hemija by Katarina Glumac on Prezi

Natrijumove soli nazivaju se alginati, a organske soli ili estri su alginski derivati. Dele se na zoosterole i fitosterole Predstavnik: Fotosinteza Fiksacija ugljenika Ksilozni metabolizam. Time se poveava gustina vode. Tokoferoli gube aktivnost tokom proizvodnje i skladitenja hrane; Kuvanjem povra 30 min.

Tokoferoli i tokotrienoli Askorbinska kiselina Fenolna jedinjenja – Fenoli – Fenol-karbonske kiseline – Fenilpropanoidi – Naftohinoni – Ksantoni – Stilbeni – Flavonoidi – Fitoaleksini – Tanini Terpeni Karotenoidi MelanoidiniTokoferoli i tokotrienoli poznati pod nazivom vitamin E, su vani mikronutritienti.

Ovaj mehanizam poznat je kao quenching. Dnevna potreba je IU. Oksidaciju lipida mogu inicirati reaktivne kiseonikove vrste, kao to su: Od nje zavisi tekstura masti, plastinost i t.

Reakcija amonolize i aminolize: Antioksidanti reaguju sa slobodnim radikalima deaktivirajui ih. Postoje tri vrste oksidacija masti: Vitamini su bili po strukturi amini. Dodatnim zagrevanjem nastaje veoma taman nerastvoran pigment karamelin. Zbog velikog sadraja sulfata karagenan poseduje i neke osobine koje nemaju drugi hidrokoloidi.

Avitaminoza, hipovitaminoza i hipervitaminoza; Mogu imati i ulogu koenzima; Najee se nalaze u hrani u obliku provitamina, koji se transformiu u vitamine.